Thiết kế website Cảng Sa Kỳ

1.1. Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ban Quản lý là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có tư cách pháp nhân, có